Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie

Regulamin SUTW

                                                                            Załącznik nr 1
do
Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie

REGULAMIN
Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 

 1.  Podstawy prawne.

Strzałkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzałkowie działa w oparciu o Regulamin Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie i wypełnia zadania w zakresie kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.

 1. Cele Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzałkowie:
  1. propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie,
  2. umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego,
  3. Strzałkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów itp.
 2.  prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych.
 1. Struktura organizacyjna.
 1. Strzałkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa jako komórka organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie.
 2. Za  merytoryczny zakres działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest Zarząd Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we współpracy z Dyrektorem GOK
 3. Strzałkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w szczególności ściśle współpracuje z Biblioteką Publiczną Gminy Strzałkowo oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób starszych oraz podejmujących działania w dziedzinie kultury.
 4. Organem opiniodawczo - doradczym Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  jest Rada Programowa składająca się ze Starostów Sekcji oraz samodzielnych pracowników naukowych lub pracowników instytucji kultury i oświaty (wybierana bezterminowo).
 5. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Zarząd Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 1. Zarząd Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  1. W skład Zarządu wchodzi do 6 osób wybranych na zebraniu ogólnym Słuchaczy
  2. Obrady Ogólnego Zebrania Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad.
  3. Ogólne Zebranie Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku.
  4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa oraz sekretarza.
  5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata
  6. Zadaniem Zarządu jest:
 1. inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
 2. współpraca z organizatorami wycieczek i wyjazdów,
 3. opracowanie harmonogramu zajęć na każdy semestr.
 4. Zarząd prowadzi dokumentację odbytych zajęć w poszczególnych sekcjach.
 5. Zarząd raz w semestrze spotyka się z dyrektorem GOK w celu omówienia spraw bieżących.
 1. Finanse, baza lokalowa, obsługa.
  1. Gminny Ośrodek Kultury zapewnia:
 1. pomieszczenia do prowadzenia zajęć,  
 2. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,   
 3. obsługę finansowo-księgową.
  1. Środki finansowe na działalność Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  pochodzą z:
 1. opłat wnoszonych przez Słuchaczy w formie czesnego i wpisowego
 2. opłat za zajęcia fakultatywne (warsztatowe, lektoraty),
 3. środków własnych Gminnego Ośrodka Kultury
 4. subwencji, dotacji i grantów oraz wpłat darczyńców.
  1. Wysokość czesnego i wpisowego jest corocznie ustalona przez Zarząd.
  2. Nadzór nad gospodarką finansową Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzałkowie sprawuje księgowość GOK w Strzałkowie
 1. Kryteria naboru uczestników.
  1. Słuchaczem Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzałkowie może zostać każdy mieszkaniec Gminy Strzałkowo, a szczególnie ten, który zakończył już karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) lub osoba, która ukończyła 50 lat i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym Gminy. Osoby zamieszkujące Gminę Strzałkowo mają prawo korzystać nieodpłatnie z oferty Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach posiadanych środków finansowych.
  2.  Słuchaczem Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być osoby nie zamieszkujące Gminy Strzałkowo, pod warunkiem uiszczenia regulaminowych płatności
  3. Nadzwyczajnym Słuchaczem Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba pracująca w ramach wolontariatu na rzecz Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku minimum przez 1 semestr. Słuchacz nadzwyczajny jest zwolniony z czesnego, ale ma prawo do uczestnictwa w zajęciach na ogólnych zasadach.   
 2. Prawa i obowiązki Słuchacza.
  1. Słuchacze Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mają prawo do:
 1. brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami o płatności,
 2. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych.
  1. Słuchacze zobowiązani są do:
 1. stosowania się do Regulaminu,
 2. przestrzegania zaleceń dyrektora GOK w Strzałkowie i Zarządu Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 3. terminowego opłacania czesnego ( 1 raz/rok akademicki) oraz opłat za zajęcia.
  1. Zaleganie z opłatami skutkuje skreśleniem z listy Słuchaczy.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach czesne, wpisowe i opłaty za zajęcia fakultatywne nie podlegają zwrotowi.
  3. Zapisanie się do Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia Słuchacza z wpłaty pełnego czesnego i wpisowego.
  4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie legitymacji słuchacza Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uiszczenie stosownych opłat.
  5. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi Zarząd Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  6. Słuchacz otrzymuje legitymację Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie właściwym do jego nadania 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny